Styrsö Brattens Bryggförening driver småbåtshamnen vid Styrsö Bratten. Koordinaterna är 57°36,93 N , 11°47,75 E. Det är en skyddad hamn med enkel angöring i alla väder. Barnvänlig badstrand vid Bravik, 150 m norr om kiosken längs strandbryggan. På denna hemsida hittar du information om våra:

 • Bryggplatser
 • Gästplatser
 • Arbetsdagar

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Styrsö Brattens Bryggförening

Tid:    Torsdagen den 10 juni kl. 18.00
Plats:          Öbergska Cafeét          
Ärende:

 • Stämmans öppnande
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av protokollförare samt justeringsmän tillika rösträknare
 • Godkännande av dagordningen
 • Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande
 • Fastställande av röstlängd
 • Verksamhetsberättelse 2020 samt fastställande av bokslut för 2020 och disposition av vinst/förlust
 • Föredragning av revisionsberättelsen
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Information om föreningens köp av vattenrätt
 • Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår. Styrelsen föreslår att i likhet med tidigare år att styrelsen under 2022 för bruk enligt eget bedömande äger förfoga över ett belopp, som för föreningen medför en maximal kostnad om 10000 kr.
 • Fastställande av budget och årsavgifter mm för år 2022
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av revisor och revisorssuppleanter
 • Val av valberedning
 • Propositioner och motioner
 • Godkännande för styrelsen att underhålla och anskaffa bryggor mm efter kostnadsprövning och behov
 • Övriga frågor
 • Stämmans avslutande

Styrsö den 27 maj 2021
Styrelsen för Styrsö Brattens Bryggförening

För att kunna hålla ett Coronasäkert möte ber vi er vänligen meddela er närvaro på mail till  bjorn@hedberg.cc eller mobil 070-5335822